رادیو بتسابه

رادیوی خصوصی

رادیو بتسابه

رادیوی خصوصی

آخرین مطالب
۰۲
ارديبهشتدریافت
مدت زمان: 49 ثانیه
  • بتسابه مهدوی
۰۸
اسفند

  • بتسابه مهدوی
۰۶
اسفند

  • بتسابه مهدوی
۱۸
مرداد


  • بتسابه مهدوی
۱۸
مرداد


رادیو بتسابه

    چرا راضی نیستیم   

با صدای خانم دکتر بتسابه مهدوی

عکس بتسابه


  • بتسابه مهدوی
۱۵
مرداد

رادیو بتسابه

    کفر   

با صدای خانم دکتر بتسابه مهدوی

عکس بتسابه


دریافت

کفر یعنی ﭘوشاندﻥ.

ما هرﭼه بیشتر هم هویت می شویم

مثل کف ...، ﺭﻭی ﺩﺭیا ﺭﺍ می ﭘوشانیم .

نکته ﺍینجاست که ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ما ﺍین فضا ﻭجوﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

مهم ﺍست بدﺍنید که هر ﻭقت ﺩﺭ ﺯندگی ما ﺍتفاقی ﺭﺥ ﺩهد مثل صدﺍیی مهیب که ﺫهنأ ﻭ عاﺩتأ تشخیص ندهیم که ﭼیست،

بلافاصله ﺫهن ما می ﺍیستد .

ما ﺍین فضا ﺭﺍ نمی بندیم ﻭ ﺩﺭ حرکت فکرها سرمایه گذﺍﺭی نمی کنیم .

بنابرﺍین مقدﺍﺭی فضا باﺯ می شوﺩ تا ﺩﺭ ﺁﻥ فضا هوشیاﺭﺍنه بفهمیم که ﺍین صدﺍ ﭼه بوﺩ.

نکند که خطرناﻙ باشد، یا ﺍینکه ﺍگر یک ﭼیز مهیبی ببینیم که نشناسیم ﭼیست، فوﺭﺍ ﺍین ﺫهن بند می ﺁید.

ﭘس فضا باﺯ می شوﺩ .

شما ﺍگر هوشیاﺭﺍنه به ﺍین مقصوﺩ یا تعالی برسید که لزﻭمی ندﺍﺭﺩ ﺍینقدﺭ فکر کنید ﺯیرﺍ هر فکری ﺭﺍجع به ﭼیزی ﺩﺭ ﺍین جهاﻥ ﺍست ﻭ ما ﺍﺯ ﺍین ﭼیزها ﺯندگی نمی خوﺍهیم .

به مرﻭﺭ ﺍین فکرها کند می شوند ﻭ هرﭼه کندتر شوند، ﺍین فضا باﺯ می شوﺩ .  • بتسابه مهدوی
۰۹
مرداد

رادیو بتسابه

     نفس و شیطان   

با صدای خانم دکتر بتسابه مهدوی

عکس بتسابه  • بتسابه مهدوی
۲۱
تیر

رادیو بتسابه

راه ورود خدا    

با صدای خانم دکتر بتسابه مهدوی

عکس بتسابه


 

  • بتسابه مهدوی
۲۱
تیر

رادیو بتسابه

زندگی را رنگ بزن      

با صدای خانم دکتر بتسابه مهدوی

عکس بتسابه

  • بتسابه مهدوی
۱۴
تیر

 

رادیو بتسابه

زیبایی     

با صدای خانم دکتر بتسابه مهدوی

عکس بتسابه

 

  • بتسابه مهدوی